Erhan ÇALIŞKAN

Erhan ÇALIŞKAN

[email protected]

Dinler arası diyalog operasyonunun yeni adı Chrislamizm

05 Kasım 2021 - 11:23

Dinler arası diyalog operasyonlarının en önemli yürütücüleri Evanjelistlerdir. Protestanlık mezhebiyle ortaya çıkan bir doktrin olarak kabul edilen Evangelizmin hedefleri arasında dünyanın kontrollü bir kaosa sürüklenmesi için varolan her türlü fikir ve inanç aşırılığının desteklenmesi yer alır. 
Dinler arası diyalog ve Chrislamizm kavramlarını ve buna yönelik operasyonu anlayabilmek için önce Evanjelistleri tanımak gerekir. Evangelizm, 16 YY'da Protestanlık ile ortaya çıkmış olan dini bir doktirindir. İlk defa Martin Luther tarafından ortaya atılan ve 19'uncu YY'a kadar 300 sene "Hristiyanlığa davet eden" anlamında kullanılan teolojik bir kavramdır. Bu kavram nedeniyle ortaya çıkan misyonerlik faaliyetlerinin sonucunda milyonlarca Afrikalı ve Asyalı Hristiyanlığı kabul etmiştir. 19'uncu yüzyıl sonrasında bu kavram farklı inanç ve ideolojileri barındıran bir hal almıştır.
TUTUCU VE RADİKALLER
Evangelizm, teolojik bir kavramdan ekonomi, siyaset ve medyayı yöneten, Amerika'daki en tutucu ve radikal Hristiyan tarikatı haline gelmiştir. Evanjelist ve Evanjelik kelimeleri farklı anlamlar taşır; Evanjelist sözcüğü: 'Hristiyanlığa davet eden' anlamı taşırken, Evanjelik sözcüğü ise Protestan kilisesinin en muhafazakar kesimini ifade eder. ABD'de 100 milyon, dünyada 550 milyon Evanjelist olduğu bilinirken Evanjeliklerin sayısı tam olarak bilinmemekle beraber 30 milyonu aştığı söylenmektedir. Rose Kilisesi, Babtist, Methodist kiliseleri Evanjelist kiliselerin bazılarıdır.
 

TARİKATIN İNANDIĞI 7 TEMEL AŞAMA

Yahudilerin Filistin'e geri dönmeleri: 1948'de Filistin'e geri döndü ve 1967'de Kudüs'ü ele geçirdi.

Büyük İsrail'in kurulması: Eski Ahit (Tevrat ve Zebur) ve Yeni Ahit (İncil)'den oluşan Kitabı Mukaddes'e göre İsa Mesih yeryüzüne inecek ve Kudüs'te tanrının büyük krallığı kurulacaktır. Kurulan bu krallık Yahudilere verilecek, bu krallığın kurulmasına yardım eden Evanjelikler de cennet ile ödüllendirilecektir. Bu nedenle Evanjelikler, Yahudi Siyonistlerin Büyük İsrail'i kurmasını kayıtsız şartsız destekler. Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünya uluslarına İncil "müjde" olarak yeniden tebliğ edilecektir. Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi: İç kaos olarak da adlandırılan bu dönemde Yecüc ve Mecüc orduları (Çin'de bulunduğu düşünülen) tarafından İsrail işgal edilecek ve ABD ile İngiltere, İsrail'in yardımına geleceklerdir.
 

İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişi. Armageddon Savaşı: Bu savaşta Hristiyanlığı kabul eden 150 bin Yahudi'nin kalacağı diğer Yahudilerin öleceğine, Hazreti İsa'nın sağ kalanları 1000 yıl yöneteceğine ve sonra hep birlikte cennete gideceklerine inanmaktadırlar.

Kıyametin kopmasıyla, İncil'e ve İsa Mesih'e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri. Dünya'da adaletsizlik, eşitsizlik, savaşlar, fakirlik giderek artmaktadır ve düzeltilmesi mümkün değildir. İnsanların kurtuluşu kıyametin bir an önce kopmasına bağlıdır. İncil'de yer alan ayetleri referans alarak kıyametin dünyada ortaya çıkacak kaos ortamından sonra meydana geleceğine inanmaktadırlar. Bu nedenle dünyanın her yerinde karmaşa ve infial yaratacak olaylar meydana getirerek kendilerinin kontrol edebileceği kaos ortamının yaratılması gerektiğini kabul etmişlerdir.

SIRA DIŞI YÖNTEMLER KULLANIYORLAR

1- Ellerinde bulunan finans kaynakları ile sinema ve müzik sektörünün büyük bölümü, medyanın en önemlileri ve teknoloji şirketlerinin neredeyse tamamını kontrol etmeyi amaçlamaktadırlar.

2- "Kapitalizmin gizli dini Evanjelizm'dir, diğer ezoterik ve masonik yapılar bu şeytani dinin mezhepleri konumundadır" diye bir çok kaynakta belirtilmektedir. Bu konuda ispatlanmış bir durum olmasa da Evanjelikler amaçları doğrultusunda Vatikan dahil herkesle işbirliği yapmaktan kaçınmamaktadır.
 

3- Dünyada varolan her türlü fikir ve inanç aşırılığının desteklenmesi temel yöntemlerden birisidir. İŞİD var olmassa bunun karşılığı da var olmaz.

4- İnsan tabiatına aykırı olan her şeyin desteklenmesi. Gaylik, lezbiyenlik, vejeteryanlık gibi kavramların en büyük destekçisi konumundadırlar.

5- Amaçları karşısında gördükleri en büyük engel tevhid dini İslam'ı hedef almaktadırlar. Oluşacak bir İslam birliğine liderlik edebilecek en önemli devleti Türkiye olarak görmekte, bu durumu engellemek için tüm güçlerini kullanmaktadırlar.

6- Her inancı, her fikri kendi içinde taşıdığı argümanlar (İslamiyeti Ilımlı İslam, Liberal İslam vb.) ile yıkmak için yöntemler geliştiren Sivil Toplum Kuruluşlarını finanse etmektedirler.

7- Finans güçlerinin yanı sıra, ABD bürokrasisinin en kilit yerlerinde (özellikle Pentagon ve CIA içinde) ve medya kuruluşlarının neredeyse tamamında Yahudilerle işbirliği yaparak etkin olarak yerleşmiş durumdadırlar.
 

8- Tek bir lideri yoktur. Bu nedenle engellenmesi ve yok edilmesi çok zor bir organizasyon şemasına sahiptir. Bilinen 100'den fazla Evanjelist topluluk ve her birinin ayrı lideri vardır. Bunlar arasında bir hiyerarşi ya da lider yoktur. Her biri bağımsız hareket eder. Ancak ortak inançları doğrultusundaki tüm faaliyetlere destek olurlar. "Lider Fikir/İnanç" dediğimiz yönetim şeklini kullanırlar.

METODOJİLERİNİN ÖZETİ:
*EN radikal görüşleri destekle
*İNSANLARI doğasının aksi şekilde yaşamaya yönelt
*TÜM değerleri zayıflat
*İSLAM dinindeki Tevhit anlayışını boz

YORUMLAR

  • 0 Yorum